VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

I.Zmluvný vzťah

 Vyplnením elektronického prihlasovacieho formuláru na stránke www.maminask.ska následnej úhrade tábora vzniká medzi spoločnosťou mamina a zákonným zástupcom dieťaťa - objednávateľom záväzný zmluvný vzťah. Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 14 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.maminask.skrezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

II. Cena a platobné podmienky

·  Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného, alebo poldenného tábora , či na krúžok, alebo akciu organizovanú spoločnosťou mamina s.r.o môžu uhradiť sumu bankovým prevodom, do poznámky uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa , turnus o ktorý máte záujem , v prípade krúžkov VS, ktorý budete mať v prihláške

· Číslo účtu v tvare IBAN: 

SK2156000000003726740001 /Prima banka/

· Suma musí byť uhradená v plnej výške najneskôr  14 pracovných dní od vykonania rezervácie konkrétneho termínu tábora.

      Uplatňovanie zliav

· Spoločnosť mamina s.r.o má právo v rámci propagačných kampaní poskytnúť zľavy na konkrétne turnusy, za konkrétnych podmienok a kritérií. Zľava môže mať dočasný charakter a nemusí sa vzťahovať na každého účastníka. 

· Uplatnenie zľavy za ešte nezaplatený tábor zohľadní spoločnosť   mamina s.r.o a po získaní zľavy pošle zákonnému zástupcovi nový pokyn na úhradu so zľavnenou sumou.

 

III. Nástup do tábora a povinnosti detí a zákonného zástupcu

 

· Pri nástupe do tábora zákonný zástupca prinesie Prihlášku, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (nevyžaduje sa podpis lekára). 

· V prípade krúžkov odovzdá podpísanú prihlášku p.uč. v triede, prípadne zašle emailom na adresu maminalife.sk@gmail.com.

· Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, alergiou, a inými zdravotnými problémami je nutné túto skutočnosť uviesť v prihláške

· Kópiu zdravotného preukazu dieťaťa/poistenca. /v prípade táborov/

 · Všetky potrebné informácie pre nástup do tábora vám zašleme najneskôr 5 dní pred začatím tábora 

· Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená elektronicky e-mailom na maminalife.sk@gmail.com alebo na tel.č. 0905795183. 

· Zákonný zástupca zodpovedá za úplné a pravdivé údaje uvedené v prihláške. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora, je spoločnosť mamina s.r.o oprávnená  vymáhať náhradu škody vo výške vzniknutej škody, týmto vzniknutú od zákonného zástupcu - objednávateľa , ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil. 

· Príchod dieťaťa do tábora je  od 8.00 - 8.30 ak nie je dohodnuté inak. Program sa začína o 8.30. Rodičia si deti vyzdvihnú o 12.30 /pri poldenných táboroch/ a 16.00 /pri celodenných táboroch. Dieťa si so sebou prinesie prezuvky a plastovú fľašu na vodu.

· Objednávateľ - zákonný zástupca  môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľovi na maminalife.sk@gmail.com

· Keďže v tábore prebieha  organizovaný program, je potrebné, aby sa všetci účastníci prispôsobili spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

· Objednávateľ - zákonný zástupca dieťaťa prihláseného na krúžok môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľovi na maminalife.sk@gmail.com.

 

IV.  Povinnosti a práva organizátora  mamina s.r.o

· Ak je spoločnosť mamina  nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť skupinu, alebo je skupina obsadená,  vráti zákonnému zástupcovi celú úhradu. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 3 kalendárnych dní pred nástupom.

Poistenie

 · Deti počas tábora pripoisťujeme pre prípad úrazov s trvalými následkami. 

· Na malé úrazy sa vzťahuje bežné zdravotné poistenie. 

· Deti prihlásené menej ako 3 dni pred pondelkovým nástupom na tábor, alebo nastupujúce do rozbehnutého turnusu, už nebudú poistené.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

· Mamina s.r.o si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákonným zástupcom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, alebo na krúžkoch  a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov a pedagógov v MŠ, ZŠ alebo ZUŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.

· Mamina s.r.o si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak zákonný zástupca  neuviedol v prihláške všetky údaje o dieťati a ohrozil tým plynulý chod tábora a zdravie ostatných účastníkov tábora 

· V týchto prípadoch nevznikne objednávateľovi - zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie sumy za tábor ani krúžok.

· Objednávateľ - zákonný zástupca je v Prihláške na krúžok oboznámený s faktom, že suma za krúžok pri ochorení dieťaťa sa nevracia. Je to spôsobené dopredu zakúpeným tovarom a pomôckami na tvorenie pre deti. 

 · Mamina s.r.o  si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré naša spoločnosť  nemala možnosť ovplyvniť a predvídať.

 

 

VI. Storno podmienky

 

· V prípade zrušenia tábora, zo strany objednávateľa, 10 až 6 kalendárnych dní (vrátane) pred jeho začatím, si poskytovateľ bude uplatňovať storno poplatok vo výške 50% z ceny tábora.

· V prípade zrušenia tábora, zo strany objednávateľa, 5 (vrátane) a menej kalendárnych dní pred jeho začatím, si poskytovateľ bude uplatňovať storno poplatok vo výške 80% z ceny tábora.

· V prípade zrušenia, nenastúpenia alebo prerušenia tábora, zo strany objednávateľa, počas prebiehajúceho tábora, v ktorom je dieťa prihlásené, si poskytovateľ bude uplatňovať storno poplatok vo výške 100% z ceny tábora.

· Skutočnosť o neúčasti v tábore je objednávateľ povinný oznámiť bezodkladne emailom na maminalife.sk@gmail.com Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sme pripravení ku každej jednotlivej žiadosti pristupovať individuálne.

· Poskytovateľ mamina s.r.o, si v prípade zrušenia, nenastúpenia alebo prerušenia tábora zo strany objednávateľa z akýchkoľvek dôvodov, bude účtovať administratívny poplatok vo výške 30€. 

· Ak je dôvodom zrušenia tábora ochorenie dieťaťa, zákonný zástupca doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť, či pokračovať v tábore emailom na adresu maminalife.sk@gmail.com, v takomto prípade nebude storno poplatok účtovaný, naúčtovaný bude iba administratívny poplatok.

· V prípade, že prihlásený účastník tábora zruší svoju účasť v tábore, ale nájde za seba náhradníka, ktorý sa prihlási a uhradí plnú sumu, nebudú pôvodne prihlásenému účastníkovi účtované žiadne storno poplatky 

· Akékoľvek nároky vyplývajúce zo zrušenia, prerušenia alebo nenastúpenia do tábora zo strany objednávateľa je potrebné uplatniť výhradne písomne emailom na maminalife.sk@gmail.com a to bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní nasledujúcich po poslednom dni tábora, v ktorom bolo dieťa objednávateľa prihlásené. Po tomto termíne sa budú všetky žiadosti o nároky považovať za premlčané. 

 

VII. Ochrana osobných údajov

 · Všetky informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete v dokumente Poučenie o spracúvaní osobných údajov

· Objednávateľ výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany prevádzkovateľa mamina s.r.o sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa zákonný zástupca - objednávateľ výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv a to najmä vyhotovením, rozmnožením kópií, materiálov. 


VIII. Záverečné ustanovenia 

· V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

· Objednávateľ - zákonný zástupca podpísaním a zaslaním záväznej Prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného spoločnosťou mamina s.r.o prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi. 

· Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa do tábora. 

 

 V Bratislave, 20.3.2024


POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTNUTÝCH OD DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov (ďalej len OÚ)zo strany spoločnosti mamina s.r.o, IČO: 54269407 so sídlom Hviezdna 11/A Bratislava, 82106,ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorá poskytuje svoje osobné údaje a ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len dotknutá osoba) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EŮ 2016/679 z 27.apríla 2016 a ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a podľa §19 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoOÚ).

 

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť mamina s.r.o, IČO: IČO: 54269407 so sídlom Hviezdna 11/A Bratislava, 82106, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu I, Oddiel: S.r.o,

Číslo vložky: 157314/B (ďalej len spoločnosť), mobil: 0905795183, e-mail: maminalife.sk@gmail.com

 

Účel spracovania OÚ

1.    Uzatvorenie zmluvy o organizovaní detských táborov

2.    Uzatvorenie zmluvy o organizovaní krúžkov a akcií pre deti

3.    Marketing a reklama spoločnosti

4.    Vyhotovenie, uchovávanie a zverejňovanie obrazových a zvukovoobrazových záznamov z činnosti spoločnosti a podujatí organizovaných spoločnosťou

5.    Účtovné a daňové účely

6.    Archivačný účel

7.    Štatistický účel

8.    Ďalšie spracúvanie v zmysle platných právnych predpisov

 

Právny základ a účel spracovania OÚ

A.    Právnym základom na spracovanie OÚ je ich nevyhnutné spracúvanie na účely uzatvorenie zmluvy a plnenie samotnej zmluvy .Pod tento právny základ spadajú tieto OÚ: údaje na rodiča - meno, priezvisko, bydlisko, adresa miesta pobytu rodiča počas podujatia, kontaktný email a mobil na rodiča, údaje na dieťa - meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, zdravotná spôsobilosť, užívané lieky, obmedzujúce zaťaženie, kópie zdravotného preukazu dieťaťa.

B.    Právnym základom na spracovanie OÚ sú aj osobitné predpisy, ktoré je spoločnosť povinná dodržiavať (napr. Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2001 Z.z. (o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, ďalšie osobité predpisy).

C.   Právnymi základmi na spracúvanie OÚ týkajúcich sa zdravia dieťaťa sú osobitné predpisy aj ochrana zdravia a života dieťaťa. \na týchto právnych základoch sa spracúvajú OÚ - zdravotná spôsobilosť, užívané lieky ,obmedzujúce zaťaženie, kópia zdravotného preukazu dieťaťa.

D.   Právnym základom na priamy marketing produktov a služieb spoločnosti je jeho oprávnený záujem na ďalšom propagovaní jeho produktov a služieb, ktoré sa týkajú uzatvorenej zmluvy. Oprávnený záujem spoločnosti spočíva v neustálej snahe o udržanie si právneho vzťahu s rodičmi, budovanie a udržanie dobrého mena spoločnosti, informovanie o nových ponukách služieb a produktov spoločnosti súvisiacich s uzatvorenou zmluvou. Na tomto právnom základe sa spracúva OÚ v rozsahu kontaktného emailu a mobilu rodiča.

E.    Právnym základom na vyhotovenie, uchovávanie a zverejňovanie obrazových a zvukovoobrazových záznamov z činnosti spoločnosti a podujatí organizovaných spoločnosťou(ďalej len záznamy) je súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť súhlas na spracovanie OÚ a tento súhlas nie je podmienkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba je oprávnená sa slobodne rozhodnúť ,či dá prevádzkovateľovi súhlas:

·      Na dokumentárne účely t.j. zachytenie príslušného podujatia ako pamiatky z podujatia, pričom pri tomto spracovaní OÚ sa záznamy  sprístupňujú rodičom, ktorí prejavia záujem o záznamy

·      Na reklamné a marketingové účely spoločnosti t.j aj na zverejnenie OÚ na web stránke spoločnosti, na sociálnych sieťach atď.

F.    Právnym základom na spracovanie OÚ ( okrem záznamov ad E) na marketingové a propagačné účely produktov a služieb tretích osôb je súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť súhlas na spracovanie OÚ v rozsahu kontaktného emailu a mobilu rodiča.

 

Kategórie spracúvaných OÚ

·      Titul, meno, priezvisko, bydlisko, adresa MŠ, adresa miesta pobytu rodiča počas podujatia, kontaktný email, mobil na rodiča, pohlavie dieťaťa, dátum narodenia, záujmy dieťaťa.

·      Obrazové a zvukovoobrazové záznamy

·      Osobitné kategórie OÚ prevádzkovateľ spracúva v následnom rozsahu: zdravotná spôsobilosť dieťaťa, užívané lieky dieťaťa, obmedzujúce zaťaženie, kópia zdravotného preukazu dieťaťa.

 

Kategórie subjektov, ktorým môžu byť poskytnuté OÚ ( príjemcovia):

Spoločnosť je oprávnená alebo povinná poskytovať OÚ iným subjektom. Takéto poskytovanie je spracovateľskou operáciou uskutočňovanou na príslušnom právnom základe v zmysle Nariadenia a ZoOÚ. Takýmto subjektom budú najmä:

·      Orgán verejnej moci

·      Návštevníci webovej stránky a sociálnych profilov, na sociálnych sieťach spoločnosti

·      Sprostredkovatelia (napr. Externá účtovnícka firma, IT administrátor, animátori), s ktorými má spoločnosť uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy. Sprostredkovatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých OÚ a disponujú dostatočnými technickými a organizačnými opatreniam zaručujúcimi bezpečnosť OÚ

Doba uchovávania OÚ

Doba uchovávania OÚ je daná predovšetkým trvaním zmluvného vzťahu a dobou počas ktorej je možné uplatniť si nároky zo zmluvy t.j. 3 roky po zániku zmluvy. Po uplynutí tejto doby sa OÚ uchovájú na registratúrne účely a to najviac 5 rokov. OÚ súvisiace s účtovníctvom spoločnosti sa uchováva v zmysle platných právnych predpisov 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy týkajú.


V prípade, že dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu OÚ získaných na základe dotknutej osoby, alebo oprávneného záujmu spoločnosti a požiada o vymazanie alebo obmedzenia spracúvania, spoločnosť mamina s.r.o konkrétny OÚ odstráni bez zbytočného odkladu.

 

Práva dotknutej osoby:

·      Právo na prístup k OÚ - fyzické osoby majú právo vedieť, či OZ spracúva ich OÚ, ak ich spoločnosť spracúva, majú právo požiadať o prístup k OÚ a informácie(účel, kategórie ,príjemcovia, doba uchovávania, práva dotknutej osoby, zdroj OÚ)

·      Právo na opravu OÚ - dotknuté osoby, ktorých U spoločnosť spracúva majú právo , aby ich spracované OÚ boli správne, úplné a aktuálne. Tieto osoby majú právo požiadať o opravu, alebo doplnenie OÚ

·      Právo na vymazanie OÚ- dotknuté osoby majú za určitých okolností právo, aby spoločnosť ich osobné údaje vymazala, na základe žiadosti dotknutej osoby. Spoločnosť OÚ vymaže ak:

1.    Už OÚ nie sú potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté.

2.    Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním OÚ

3.    Dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ

4.    Je spracúvanie OÚ nezákonné

5.    Je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti

6.    Právo na obmedzenie spracúvania OÚ - dotknuté osoby majú na základe žiadosti právo na obmedzenie spracúvania OÚ, spoločnosť bude OÚ naďalej iba uchovávať, bez ďalšieho spracúvania, obmedzenie spracúvania bude realizované ak:

6.1.        Dotknutá osoba namieta správnosť OÚ a to až do overenia ich správnosti

6.2.        Spracúvanie je nezákonné, dotknutá osoba namieta ich vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia

6.3.        OÚ na účely spoločnosti nie sú potrebné, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie právneho nároku

6.4.        Dotknutá osoba namieta spracúvanie a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby

·      Právo namietať spracúvanie OÚ - dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej OÚ. Na základe námietky dotknutej osoby budú OÚ vymazané, ak ich spoločnosť spracúva z dôvodu plnenia úloh vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu profilovania, dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej OÚ z dôvodov týkajúce sa jej konkrétnej situácie.

·      Právo na presnosť OÚ - dotknutá osoba má právo požiadať o poskytnutie OÚ, za účelom prenesenia inému prevádzkovateľovi, ak sú jej OÚ spracúvané na základe jej súhlasu, alebo na plnenie zmluvy, alebo ide o osobitnú kategóriu OÚ a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami

·      Právo odvolať súhlas so spracúvaním OÚ - dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním U. Odvolanie súhlasu je dotknutá osoba oprávnená uskutočniť rovnakým spôsobom, ako súhlas udelila.

·      Právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR na začatie konania za účelom porušenia práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej OÚ

·      Poskytovanie OÚ na účely ad A-C je zákonnou a aj zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy.

·      Poskytovanie OÚ na účely D-F dotknutá osoba nie je povinná poskytovať, teda má právo požiadať spoločnosť o vymazanie určeného OÚ alebo má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním OÚ na účely ad E a F.

 

Bezpečnosť spracúvania OÚ:

Technické opatrenia:

·      Pravidelná aktualizácia všetkých softwarov

·      Zabezpečenie databáz na externom serveri

·      Pravidelná zmena jednotlivých prístupových kódov

 

Spôsob uplatnenia práv 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb je možné na základe žiadosti emailom: maminalife.sk@gmail.com